vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Dienst

Veel mensen vinden vleermuizen een beetje eng. Maar vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn zwaar beschermd! Ze mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing van de Omgevingswet.

Dat betekent nogal wat. Want vleermuizen hebben heel veel verschillende verblijfplaatsen en verblijfplaatstypen. Zomerverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. En dat kunnen bomen, gebouwen, gewelven, vestingwerken of bijvoorbeeld bunkers en kazematten zijn. Ook hebben vleermuizen vliegroutes en foerageergebieden die niet zomaar aangetast mogen worden.

Een vleermuisonderzoek is dus al snel nodig en het ontbreken ervan leidt tot grote projectrisico’s. Wij brengen vleermuizen, hun verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden in kaart. We geven advies om vleermuizen tijdens de werkzaamheden te beschermen of op een verantwoorde manier te mitigeren. Bijvoorbeeld door nieuwe verblijfplaatsen te realiseren.

Het Vleermuisprotocol is bepalend voor ons vleermuisonderzoek. Wij onderzoeken welke vleermuissoorten voorkomen en hoe zij een gebied gebruiken. We brengen bijvoorbeeld voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen in kaart. Dat doen we met batdetectors, nachtcamera’s en batloggers.

Onze ecologen maken ook kansenkaarten. Dat doen ze samen met onze remote sensing-experts en data-experts. Kansenkaarten laten zien waar geschikte habitats voor vleermuizen zijn. En waar bijvoorbeeld onderbroken structuren hersteld kunnen worden om het leefgebied uit te breiden.

Meer weten over vleermuisonderzoek? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Picture of Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?