Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
FutureTrees

Klimaatverandering verstoort nu al de kwetsbare natuur en het leven van mensen. Dit kun je lezen in het meest recente IPCC rapport. Op veel plekken hebben planten en dieren al beperkte weerstand tegen de hittegolven, droogte en overstromingen. Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van de impact van klimaatverandering, de risico’s en de mogelijkheden tot klimaatadaptatie, onder andere in steden.

Actie

Er zijn gelukkig voldoende mogelijkheden om in actie te komen. Denk aan vergroening van steden, duurzame energie en duurzame vormen van transport. Bij Cobra Groeninzicht richten wij ons op de vergroening van onze leefomgeving. Vanuit verschillende disciplines maken wij ons sterk voor het behoud en gezond houden van bomen. Onze specialisten remote sensing hebben alle bomen in beeld (BomenMonitor) en berekenen onder andere de oppervlaktetemperatuur met satellietbeelden. We gebruiken niet de (humane) gevoelstemperatuur omdat wij gericht zijn op de bomen. Wanneer krijgen zij hitte- en droogtestress en gaan ze minder functioneren of in het uiterste geval afsterven?

Tolerantie

Onze boomspecialisten hebben de meest voorkomende boomsoorten ingedeeld in droogte tolerantieklassen. Met het veranderende klimaat wordt tolerantie van bomen voor langdurige droogte alleen maar belangrijker. Daar komt bij dat verzwakte bomen heel gevoelig zijn voor (nieuwe) ziekten en plagen die vanuit de zuidelijke buurlanden naar Nederland komen. Klimaatverandering heeft dus duidelijke gevolgen voor het bomenbestand in Nederland.

Dashboard

Onze groene-data-specialisten hebben alle gegevens gekoppeld en via een dashboard toegankelijk gemaakt voor wethouders, ontwerpers en boombeheerders. Hiermee is het nu mogelijk om uit de wirwar van gegevens een groensortiment te kiezen dat ‘future proof’ is. Tevens is het mogelijk om de verschillende KNMI-klimaatscenario’s door te rekenen en te weten wat de toekomst ons brengen gaat. We kunnen in ons groenontwerp en beheer daar nu al op anticiperen.

Biodiversiteit

Naast klimaatverandering is er ook een andere zorg: de biodiversiteit staat onder druk. Toch zien we genoeg kansen om de soortenrijkdom te verbeteren, op kleine en op grote schaal. Niet alleen in het buitengebied, maar zeker ook in het (semi)stedelijk gebied. Er zijn dan wel gegevens nodig die in kaart brengen waar verbetering nodig en mogelijk is. Die gegevens moeten objectief, meetbaar en te monitoren zijn.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?