Monumentale Beukenlaan

Monumentale beukenlaan

Project

Cobra Groeninzicht onderzoekt en adviseert in opdracht van gemeenten of en op welke manier de aanleg van wegen verantwoord is.

Dit deden we bijvoorbeeld voor de gemeente Maastricht. Nabij kasteel Vaeshartelt bevindt zich een imposante monumentale beukenlaan. Vleermuizen gebruiken de bomen als foerageer- en verblijfplaats. De beukenlaan is echter in verval en diverse bomen zijn als gevolg van schimmelaantastingen omgevallen. De gemeente wil een snelfietsroute aanleggen tussen de rijen bomen en wil weten of het zinvol is rekening te houden met de bestaande bomen of dat beter een nieuwe structuur kan worden aangelegd. Wij hebben uitgezocht wat de toekomstverwachting van de bomen is, waar zich de belangrijkste onderdelen van de groeiplaats bevinden en op welke manier vleermuizen en andere beschermde soorten gebruik maken van deze oude beukenlaan. 

In een eerste stap hebben we in beeld gebracht wat de actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen is. Er zijn stabiliteitsmetingen uitgevoerd en metingen gedaan met de Picus-geluidstomograaf om inzicht te krijgen in verzwakte en gevaarlijke bomen. Vervolgens zijn bodemlevenanalyses uitgevoerd om te bepalen of en door welke mycorrhiza-soorten de wortels zijn gekoloniseerd. Een bodemonderzoek is uitgevoerd om de opbouw en samenstelling van de groeiplaats te kunnen beoordelen waarbij tegelijkertijd de omvang van de beworteling van de bomen in beeld is gebracht. Gelijktijdig is een natuuronderzoek uitgevoerd waarbij verblijfplaatsen van vleermuizen zijn bepaald en de functie van de beukenlaan voor foeragerende vleermuizen. 

Duidelijk is geworden dat grote schommelingen in het grondwater, vermoedelijk veroorzaakt door de aanleg van de nieuwe tunnelbak voor de ondergrondse A2, hebben gezorgd voor wortelrot en een uitbraak van schimmelaantastingen door met name honingzwam en reuzenzwam. Daardoor is al een deel van de bomen uitgevallen, maar zal ook een groot deel van de bomen in de komende jaren geleidelijk uitvallen. Niet alleen wordt hierdoor de laanstructuur aangetast, maar ontstaan ook grote risico’s voor de gebruikers van de snelfietsroute. De gemeente Maastricht heeft naar aanleiding van ons onderzoek besloten de laanstructuur voor een groot deel te gaan vervangen door een nieuwe structuur. Bij de aanleg wordt zorgvuldig omgegaan met de kwetsbare groeiplaatsen van de beuken en wordt met de aanleg van het fietspad rekening gehouden met de strenge eisen die beuken stellen aan hun groeiplaats. In de planvorming wordt rekening gehouden met foeragerende vleermuizen en momenteel wordt nog onderzocht of en in welke bomen verblijfplaatsen aanwezig zijn. Cobra verzorgt het verdere boomtechnisch onderzoek en de ecologische begeleiding in de aanloop naar een nieuwe toekomstbestendige fietsroute met monumentale laanstructuur.

Meer weten? Neem contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?