Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Biodiversiteitsonderzoek TreeTags

Biodiversiteitsonderzoek stedelijke bomen

Nieuws

Bomen en biodiversiteit
Cobra Groeninzicht werkt samen met gemeente Den Haag en Naturalis aan het verbeteren van de plaatselijke biodiversiteit door een juiste keuze van boomsoorten. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en ons leefklimaat in de stad. In dit project gaan we op zoek naar de bijdrage die bomen leveren aan de stadsnatuur, nu en in de toekomst. Waarom? Omdat er tot dusver simpelweg erg weinig bekend over is.

Daardoor kan er niet actief gestuurd worden op het verhogen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving, door bijvoorbeeld het gericht aanplanten van specifieke boomsoorten. De focus van het onderzoek ligt op het aantal insectensoorten dat op en rondom de boom leeft. Met dit onderzoek beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

●       Zorgen bomen die van nature uit Nederland komen voor meer biodiversiteit?
●       Welke factoren,zoals klimaat en bodemkwaliteit, zorgen voor de grootste biodiversiteit?
●       Welke bomen zullen naar verwachting in de toekomst (tot 2100) de grootste biodiversiteitsbijdrage leveren?


De positieve invloed van bomen
In steden zoals Den Haag komen veel invloeden, zoals hoge temperaturen, langdurige droogte en fijnstofuitstoot, versterkt samen. Dat heeft nu en zeker in de toekomst, grote gevolgen voor het huidige bomenbestand. Daarentegen zijn bomen een belangrijke manier om de negatieve effecten van deze invloeden te verminderen. We weten dat de positieve effecten van bomen toenemen wanneer deze beter in het lokale ecosysteem passen en daarmee ook een grotere bijdrage leveren aan de plaatselijke biodiversiteit.

Dankzij dit onderzoek maken we inzichtelijk welke boomsoorten extra waarden toevoegen aan het lokale ecosysteem, waardoor we deze ook kunnen versterken.


Doe mee en versterk de plaatselijke biodiversiteit
Er ligt een grote biodiversiteitsopgave voor onder provincies, gemeenten en waterschappen. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan een meetinstrument om de lokale biodiversiteit te kunnen sturen en monitoren.

Door dit onderzoek verdiepen wij onze kennis van de biodiversiteitswaarde van diverse boomsoorten. De resultaten worden gebruikt door gemeente Den Haag in hun keuze van biodiverse boomsoorten.

Gemeenten en andere organisaties zijn welkom om  aan te haken aan ons biodiversiteitsonderzoek. Een mooie eerste gezamenlijke stap is een analyse van het aangeleverde bomenbestand. We brengen daarmee hotspots van biodiversiteit in beeld, maar ook witte vlekken en risicogebieden. Zo kunnen we samen de stedelijke biodiversiteit in kaart brengen en waar nodig verstevigen.

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?