Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Privacyverklaring

Wij (Cobra adviseurs b.v en gelieerde bedrijven, hierna: Cobra) gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat wij ons daarbij houden aan wet- en regelgeving die daarvoor geldt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij een belangrijke verordening. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn in sommige gevallen verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Wij bepalen in dat de geval zelf de middelen voor verwerking en het doel waarvoor de opslag van uw gegevens dient.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Het kan zijn dat je onze website bezoekt om informatie op te vragen, of dat je telefonisch of per mail contact met ons opneemt, of wij voeren een opdracht voor jou of jouw organisatie uit. Dan registeren wij je persoonsgegevens. Wij gebruiken echter alleen noodzakelijke gegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor verschillende doeleinden, namelijk:

 1. Om contact met je op te kunnen nemen of;
 2. Informatie toe te sturen of;
 3. Om een offerte te kunnen opsturen of:
 4. Een overeenkomst af te sluiten of;
 5. Een marketingsactie uitvoeren.

Verder gebruiken wij je gegevens voor relatiebeheer en om je te informeren over onze activiteiten. Stel je daar geen prijs op? Stuur dan een mail onder vermelding van ‘afmelden’ naar info@cobra-groeninzicht.nl.

Persoonsgegevens en wettelijke grondslag
Volgens wet- en regelgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken met wettelijke grondslag als basis. Wij hanteren daarbij de volgende verschillende gronden voor opslag en verwerking. Wij hebben:

 • Toestemming van betrokkenen of;
 • Verwerkt gegevens in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst en/of uitvoering van een overeenkomst of;
 • Moeten wet- en regelgeving naleven: zoals boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen. Of het gaat om verplichtingen op grond van een gerechtelijk bevel of andere wet- en regelgeving of;
 • Wij verwerken gegevens in verband met de gerechtvaardigde belangen van Cobra. Wij letten er dan op dat de impact op je privacy zo klein mogelijk is, of.
  wij verwerken je gegevens voor de uitoefening en de verdediging van de rechten van Cobra. Bijvoorbeeld bij geschillen of;
 • Wij verwerken je gegevens voor het beheer van contactgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van klantenbestanden of voor het detecteren van behoeften van mogelijke klanten of;
 • Wij verwerken je gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze websites, waarbij wij door jouw bezoek aan onze websites het (klik-)gedrag kunnen vaststellen. Je digitale vingerafdruk koppelen wij hierbij aan je handelingen. Wij vragen overigens vooraf je expliciete toestemming.

Onze website en gebruik van cookies
Wij houden op onze websites bezoekgegevens bij. Zo zien wij de meeste gevraagde pagina’s en zo kunnen wij onze website op de beste manier inrichten. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor de bezoeker relevante informatie op de pagina’s die worden bezocht te plaatsen. Op deze manier kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de website speciaal op jouw wensen in te stellen en/of het inloggen in ons klantenportaal te vergemakkelijken.

Je kunt in je browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op onze websites tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites door ons met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je via links op onze sites bezoekt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij hebben hiervoor fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Cobra
Wij kunnen uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Cobra. Wij zien erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale autoriteiten persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Cobra
Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Cobra of wanneer Cobra hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Bij uitwisseling buiten de EU nemen wij de daarbij geldende regels in acht.

Geen commercieel gebruik
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jou voorafgaande toestemming.

Correctie van uw persoonsgegevens
Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Wij kunnen je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot onze websites of delen ervan ontzeggen.

Opslaan van uw persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In ieder geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Rechten in het kader van privacy
Je kunt inzage vragen in jouw persoonsgegevens, vragen om correctie of, beperking of verwijdering. Ten slotte kunt je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze altijd intrekken. Hiervoor stuur je een aangetekende brief naar:

Cobra Beheer bv
Directie, t.a.v. Beheerder Persoonsgegevens
Franssenstraat 66
5434 SJ Vianen (NB)

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?