Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
  • Home
  • Kwaliteit en nauwkeurigheid
Kwaliteit & Nauwkeurigheid

Kluitmodel

Wij modelleren de boomkluit op basis van onder andere boomhoogte, kroonvolume, boomsoort, grondsoort, verharding en grondwater- niveau. Hoe meer details bekend zijn, hoe nauw-keuriger we het kluitmodel kunnen berekenen. 

Bronnen

Wij maken de BomenMonitor op basis van meerdere (data)bronnen. De belangrijkste bronnen zijn stereoluchtfoto’s, laserscandata, satellietbeelden en veldwaarnemingen. Wij actualiseren de BomenMonitor continu. Hoe beter de kwaliteit en beschikbaarheid van de gebruikte bronnen, hoe hoger de nauwkeurigheid van de BomenMonitor.

Kroonprojectie

In onze bronnen kunnen we boomkronen uitstekend waarnemen. Is een duidelijke begrenzing te zien? Dan plaatsen we de kruin van de individuele boom op kaart. Is de begrenzing niet duidelijk? Dan toont de BomenMonitor het aaneengesloten kroonoppervlak van meerdere bomen.

Actieve participatie

Licentiehouders en gebruikers van de BomenMonitor leveren een actieve bijdrage. Zij helpen mee de kwaliteit en nauwkeurigheid van de BomenMonitor continu te verbeteren. Het leveren van actuele boominformatie, relevante data of feedback in de vorm van een melding met een fout of onzuiverheid, is een must. En komt ten gunste van alle gebruikers van de BomenMonitor.

Kwetsbare zones

Wij bepalen de kwetsbare zone op basis van het Handboek Bomen van het Norminstituut. En op basis van de ons bekende (beschermde) status van een boom. In de BomenMonitor presenteren we de kwetsbare zone als een buffer rondom de boomkroon.

Monitoring

Wij monitoren dagelijks het Nederlandse bomenbestand op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s, veldwaarnemingen en feedback in de vorm van meldingen. Mutaties in het bomenbestand (verwijderd/nieuw) verwerken wij in periodieke batches en/of in opdracht.

Boombaten / i-Tree ECO NL

Met i-Tree ECO NL berekenen wij:

Wij hebben projectmatig de baten van vele honderdduizenden
bomen door heel Nederland berekend. Met de uitkomsten hebben we kengetallen berekend op basis van kroonoppervlak en boomhoogteklasse. Deze kengetallen hebben we vervolgens vertaald naar gemeente-, wijk- en buurtniveau (CBS). Deze drie niveaus staan op de Boombatenkaart van de BomenMonitor Professional Klimaat, Beleid & Duurzaamheid.

Met deze batenberekening kunnen we de bijdrage van bomen aan
bijvoorbeeld het verminderen van hittestress en wateroverlast bepalen. Kortom, een directe koppeling van bomen en klimaatadaptieve wijken.

Optioneel kunnen we met i-Tree ECO NL het gemeentelijk bomenbestand nauwkeurig doorrekenen en op boomniveau in de BomenMonitor opnemen.

stampositie

Stampositie

In de BomenMonitor zetten wij de stamdiameter en stampositie op verschillende manieren op kaart. Wij berekenen indicatief de stampositie bij alle boomkronen. Wij verrijken de BomenMonitor met landmeetkundig ingewonnen stamposities, karteringen uit luchtfoto’s en bijvoorbeeld aangeleverde stamposities uit (gemeentelijke) databases. In de Professional-versies van de BomenMonitor staat per boom de inwinmethode van de stampositie. Zo hebt u inzicht in de nauwkeurigheid van de aangegeven positie.

Definitie

De BomenMonitor kan een boom herkennen als deze minstens 6 m hoog is, een kroondoorsnede heeft van minstens 2 m en voldoende bladmassa. Kleinere bomen detecteren we ook. Maar we nemen ze niet altijd automatisch op in de BomenMonitor. De BomenMonitor raakt dan namelijk ‘vervuild’ met andere vegetatie. Die voldoet misschien aan dezelfde voorwaarden, maar zijn in het echt bijvoorbeeld grote struiken of hagen. Voor het weergeven van kleinere bomen gebruiken we aangeleverde bomenbestanden en veldwaarnemingen

Grondwater (bèta-versie)

Samen met de Universiteit van Wageningen hebben wij een gebiedsdekkende grondwaterkaart ontwikkeld. Deze kaart verkeert nog in een bèta-stadium, omdat er fouten zitten in de ontvangen peilbuisgegevens. We werken aan een algoritme om onzuiverheden automatisch uit de data te filteren. Ook voegen we op dit moment bodemfysische eigenschappen toe. Zo kunnen we het grondwaterniveau tussen verschillende peilbuizen en seizoenen beter interpoleren.

Fouten en onzuiverheden

In de BomenMonitor komen bekende fouten en onzuiverheden voor, zoals:

Wij corrigeren fouten en onzuiverheden op basis van nieuwe en actuelere brondata én feedback (meldingen) van gebruikers.

versteende-tuinen

Versteende tuinen

Wij berekenen voor heel Nederland de mate van verstening. In
de aanvullende kaarten van de BomenMonitor zoomen we in op de verstening van particuliere tuinen. Voor het maken van de versteningskaart gebruiken we puntenwolken, gegenereerd uit stereozomerluchtfoto’s. Dat betekent dat we elke pixel omvormen tot een punt met een x-, y- en z-waarde.

Voor elke pixel bepalen we vervolgens of deze vegetatie bevat. We stellen dat alle pixels die vegetatie bevatten, niet versteend zijn.
Door het totaal aantal pixels met en zonder vegetatie in een tuin op te tellen, berekenen we de oppervlakte versteend/vergroend. En daarmee ook het percentage verstening of vergroening.

We voeren deze berekening uit op een zogenoemde puntenwolk, waarbij de horizontale positie in heel nauwkeurig is. Zo hebben we geen last van ‘omvalling’, een probleem dat veel voorkomt in luchtfoto’s. Dit maakt onze versteningskaart zeer nauwkeurig, vooral naast hoge objecten als gebouwen en bomen.

Temperatuur

Onze temperatuurkaart toont de oppervlaktetemperaturen van
het landschap. De kaart laat de werkelijke temperaturen en hitte-eilanden zien en is geen hittestressmodel zoals gangbaar bij klimaatstresstesten. Onze temperatuurkaart is speciaal ontwikkeld voor vegetatie. We maken de temperatuurkaart op basis van satellietbeelden.

We vatten de hoogste temperaturen uit een jaar samen en presenteren deze op de temperatuurkaart. We berekenen de kaart elk jaar opnieuw. Dat doen we op basis van alle satellietwaarnemingen die gedurende het jaar zijn vastgelegd. In de BomenMonitor presenteren we de meest recente versie van de temperatuurkaart. De jaargangen vanaf 2016 zijn optioneel beschikbaar.

Alles over bomen

Boomhoogte

We berekenen de hoogte van een boom op basis van twee hoogtemodeltypen: een terreinmodel (DTM) en een oppervlaktemodel (DSM). Het verschil hiertussen is de hoogte van de boom. In de Professional-versies staat de berekende hoogte per boom. In de presentatie gebruiken we boomhoogteklassen (0-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-24, 24-27 en hoger dan 27 m).

Boomkroonbedekking

Als het gaat om ecosysteemdiensten van bomen, is
boomkroonbedekking in een gebied (absoluut en relatief) misschien wel het
belangrijkste instrument. Want hoe meer boomkroonoppervlak, hoe meer
verkoeling, CO2-vastlegging, waterafvang enzovoort. In de BomenMonitor
presenteren we een actuele kaart met de boomkroonbedekking per gemeente, wijk en buurt (indeling volgens CBS).

Optioneel kunnen we terugkijken in de tijd tot het jaar 2000 Zo kunnen we een ‘tijdreis’ maken door het verleden naar het heden. Dat geeft inzicht in de ontwikkeling van de kroonbedekking in een gebied. En maakt het bijvoorbeeld mogelijk om samen met het groeiruimtemodel een realistisch ambitieniveau voor de boomkroonontwikkeling in de toekomst te bepalen.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?