Vissenonderzoek

Vissenonderzoek

De aan- of afwezigheid van bepaalde vissoorten zegt veel over de waterkwaliteit en de effectiviteit van bepaalde (inrichtings)maatregelen. Ons onderzoek brengt de samenstelling van de vispopulatie in beeld. Zijn er bijvoorbeeld beschermde, exotische of ongewenste vissoorten aanwezig? Wij geven ook advies over de aanleg van natuur- en visvriendelijke oevers. Behoefte aan onze vissenexpertise? Neem dan […]

Zoogdieronderzoek

zoogdier-onderzoek

Zoogdieronderzoek doen we vooral ’s nachts, want dan zijn deze dieren actief. Voor zoogdieronderzoek is specifieke kennis nodig. Die verschilt per soort. Onze ecologen hebben ruime expertise en ervaring in het uitvoeren van zoogdieronderzoek. Wij gebruiken voor ons zoogdieronderzoek onder andere life traps, cameravallen en sensoren. Behoefte aan zoogdieronderzoek? Neem dan contact op met onze […]

Ziekten en plagen

Ziekten-en-plagen

Met het veranderende klimaat neemt de druk door warmteminnende plaaginsecten steeds verder toe. We kennen allemaal die ‘jeukrups’ in eiken die mens en dier teistert. Ook roetschorsziekte, een schimmel die voorkomt in esdoorns, is met een flinke opmars bezig. Dit is een erg gevaarlijke schimmel. Zijn vrijkomende sporen kunnen chronische longontsteking veroorzaken. Voor bomen zijn […]

Vogelonderzoek

vogelonderzoek

De Wet natuurbescherming beschermt alle vogelsoorten die van nature in Europa voorkomen. Deze soorten mogen in principe nooit worden verstoord, gevangen of gedood. Maar die bescherming vanuit de wet is niet voor alle soorten gelijk. Sommige soorten zijn bijvoorbeeld alleen beschermd tijdens de broedperiode. Van andere soorten zijn soms zelfs vaste voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen […]

Vleermuisonderzoek

vleermuisonderzoek

Veel mensen vinden vleermuizen een beetje eng. Maar vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn zwaar beschermd! Ze mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing Artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Dat betekent nogal wat. Want vleermuizen hebben heel veel verschillende verblijfplaatsen en verblijfplaatstypen. Zomerverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. En dat kunnen bomen, gebouwen, gewelven, vestingwerken […]

Hagedissen- en reptielenonderzoek

Hagedissen-en-reptielenonderzoek

Hagedissen en reptielen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Hagedissen en reptielen komen vooral voor in de duingebieden en op de hogere zandgronden. Wij doen onderzoek naar deze dieren. Bijvoorbeeld om de inrichting van terreinen of het beheer te optimaliseren. Onze monitoring geeft inzicht in de populatieontwikkeling. Onderzoek naar hagedissen en reptielen is essentieel bij […]

Natuurinclusief bouwen

natuurinclusief-bouwen

Natuurinclusief bouwen begint met het inzicht dat bouwen, verbouwen, renovatie of na-isolatie invloed heeft op gebouwbewonende vogels en vleermuizen. Ons ecologisch onderzoek brengt aanwezige flora en fauna in beeld. En geeft aan hoe deze beschermd of op verantwoorde wijze gemitigeerd moeten worden. Bouwen en verbouwen biedt ook geweldige kansen voor natuur! In plaats van nest- […]

Meetlat biodiversiteit

meetlat-biodiversiteit

De Meetlat Biodiversiteit, ontwikkeld door IPC Groene Ruimte, geeft inzicht in natuurlijke processen en de indicatoren die leiden tot biodiversiteit. De Meetlat legt de voorwaarden vast voor een hoge soortenrijkdom.  Wij verzamelen daarmee objectieve gegevens over de biodiversiteit in een gebied. We geven inzicht in de invloed van beheer en inrichting op de soortenrijkdom. Dat […]

Bomen en leefbaarheid

bomen-en-leefbaarheid

Groen inzetten om de leefbaarheid en daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren? Wij brengen problemen én kansen in beeld, bieden inzicht en geven concrete adviezen om met succes te vergroenen. Wij brengen de groenheid van industrieterreinen, scholen, buurten of hele steden in beeld. Maar ook van fiets- en wandelroutes. Hoe groen zijn ze, waar liggen de […]

Bomen en klimaat

onze expertise

Bomen beïnvloeden het microklimaat. Maar hoe zet je bomen in om de temperatuur te verlagen of wateroverlast te minimaliseren? Of hoe zorg je ervoor dat de luchtkwaliteit verbetert door de juiste compilatie van bomen? En hoeveel CO2 leggen bomen vast? Om het lokale klimaat te verbeteren door de slimme inzet van bomen, berekenen we eerst […]